Per poder atendre correctament les necessitats dels nens i nenes, la ràtio serà d’un adult per cada 4/5 infants de dos anys i de 6/7 infants de tres a sis anys.

L’adult acompanyant proposa agrupaments dels infants segons interessos i capacitat, considerant les característiques personals de cada un d’ells (moviment, llenguatge, maduresa…). Això no implica que un adult estigui sempre amb un mateix grup d’infants. Tot i això cada infant tindrà el seu referent adult amb qui crearà major vincle.

Ara bé, en general els agrupaments de les nenes i els nens són espontanis i heterogenis i els creen ells mateixos en funció dels propis interessos i afinitats. Les agrupacions són dinàmiques y van canviant al llarg del curs segons les activitats que vulguin fer en cada moment.